Mapa dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

Regulamin

I. Zasady ogólne

1. Właścicielem Serwisu wycieczkazdzieckiem.pl, zwanego dalej Serwisem, jest firma KaDa, z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 12/10, 28-230 Połaniec, NIP 866-159-33-66, REGON 26026807, zwana dalej Administratorem.
2. Niniejszy Regulamin dotyczy określenia zasad współpracy oraz świadczenia usług przez Administratora.
3. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest niezbędna do korzystania z zasobów oraz zarządzania swoimi miejscami w Serwisie przez Użytkownika.
4.  W Serwisie należy przestrzegać etykiety internetowej, zabronione jest łamanie powszechnie obowiązującego prawa.
5. Wszelkie uwagi, problemy, pytania dotyczące Serwisu należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie.

 

II. Rejestracja w Serwisie.

1. Aby zarejestrować się w Serwisie, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
2. Dane wpisane do formularza powinny być zgodne z prawdą i dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia formularz.
3. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu, hasła oraz do zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich.
4. Przesłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne z:
a. akceptacją przez Użytkownika Regulaminu serwisu,
b. upoważnieniem Administratora do przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu dla celów statystycznych,
c. wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych, w szczególności na przetwarzanie adresu poczty elektronicznej w celu otrzymywania  informacji handlowych pochodzących od Serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
5. Zarejestrowany Użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Profilu Użytkownika.

 

III. Prawa i obowiązki Użytkownika.
 

1. Posiadanie własnego Konta w Serwisie, jak również przeglądanie i dodawanie miejsc turystycznych  oraz wyrażanie opinii, jest bezpłatne.
2. Zalogowany Użytkownik ma możliwość samodzielnego wprowadzania miejsc turystycznych, ich aktualizację, usuwanie oraz wyróżnianie. 
3. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu oraz praw osób trzecich. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
4. Użytkownik zobowiązuje się do zamieszczania miejsc turystycznych  zgodnych ze stanem rzeczywistym i nie wprowadzania w błąd innych Użytkowników Serwisu.
5. Użytkownik zamieszczając fotografie w Serwisie,  oświadcza, że:
a. posiada majątkowe prawa autorskie lub prawa wynikające z odpowiedniej licencji, pozwalające na opublikowanie zdjęcia w Serwisie i jego publiczne udostępnienie w ten sposób;
b. fotografia, jej zamieszczenie i udostępnienie w Serwisie nie narusza praw osób trzecich,
c. wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Administratora materiałów umieszczonych  w Serwisie w celu ich publikacji.
6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu, jego Konto może zostać zablokowane (na stałe lub tymczasowo) bądź usunięte.
7. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta i danych podanych w procesie rejestracji w Serwisie. Likwidacja Konta następuje poprzez wybranie opcji „Usuń konto” na stronie profilu lub poprzez wysłanie wiadomości z konta e-mail podanego przy rejestracji do Serwisu,  zawierającej oświadczenie woli Użytkownika o zamiarze likwidacji Konta.
Usunięcie konta Użytkownika nie jest jednoznaczne z usunięciem miejsca oraz komentarzy przez niego wprowadzonych i nie oznacza ich automatycznego usunięcia.
8.  Każde nowo założone Konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
9. Użytkownik odpowiada w pełni za treść, zdjęcia oraz dane przedstawione w dodanym przez siebie miejscu turystycznym.
10. Użytkownik dodający miejsca turystyczne, zdjęcia lub komentarz w Serwisie wyraża jednocześnie zgodę na ich korektę oraz modyfikację. Serwis zastrzega sobie także prawo do odmowy publikacji miejsca, zdjęcia lub komentarza. 
11. Zakazane jest używanie treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe, zamieszczanie opinii, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich.
12. Zakazane jest wykorzystywanie lub posługiwanie się przez Użytkownika logiem Serwisu, znakami towarowymi oraz innymi szczególnymi oznaczeniami zamieszczanymi w Serwisie.

 

IV. Obowiązki Administratora serwisu.


1. Serwis ma prawo do:
a. dowolnych zmian Regulaminu oraz Cennika. O tych zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Zmiany Cennika i Regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż 7 dni od daty ukazania się zmian na stronie Serwisu.
b.  odmowy zarejestrowania Użytkownika oraz zablokowania konta Użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
a. treść miejsc turystycznych, zdjęcia oraz komentarze umieszczanych przez Użytkowników.
b. zmiany danych kontaktowych lub organizowanych imprez w miejscach turystycznych umieszczanych w Serwisie. Aby uzyskać najbardziej aktualne informację należy skontaktować się z właścicielem miejsca.
c zamieszczenie przez Użytkowników oraz Reklamodawców danych niezgodnych z prawdą lub podanie fałszywych danych,
d. szkody, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Serwisu.
e. korzystanie przez Użytkowników Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
f. skutki uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do Konta Użytkownika bez świadomego udziału Administratora.
g. utratę, zmianę lub nieuprawnione użycie danych lub materiałów umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, spowodowane siłą wyższą, awarią lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich, które uzyskały dostęp bez świadomego udziału Administratora,  niewłaściwe funkcjonowanie serwisu na komputerze czytelnika i wynikłe z tego faktu komplikacje.
3. Administrator serwisu ma prawo nie zamieścić fotografii wskazanej przez Użytkownika bez konieczności podawania przyczyny.
4. Administrator serwisu zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później jednak, niż 5 dni roboczych od daty otrzymania, na adres pocztowy kontakt@wycieczkazdzieckiem.pl
5. Serwis nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez błędów, wad, czy przerw w transmisji danych.

 

V. Zasady zamieszczania reklam i wyróżniania miejsc turystycznych.

1. Serwis udostępnia Reklamodawcy następujące usługi:
a. bannery reklamowe
b. wyróżnianie miejsc turystycznych
2. Umieszczanie miejsc turystycznych jest bezpłatne.
3.  Reklamodawca zamieszczający reklamę banerową lub wyróżniający miejsce w Serwisie musi być właścicielem lub pełnomocnym reprezentantem podmiotu, którego dotyczy usługa.
4.  W sprawie omówienia szczegółów dotyczących barerów reklamowych (czas wyświetlania, wielkość itp.) należy skontaktować się z Administratorem drogą mailową: reklama@wycieczkazdzieckiem.pl
5. Warunkiem koniecznym wyróżnienia miejsca jest wypełnienie formularza do tego przygotowanego, po wcześniejszym zalogowaniu, a następnie przesłaniu go do Administratora.
6. Miejsca można wyróżniać na okres 2 tygodni lub wielokrotność tego okresu.
7. Nowo promowane miejsce pokazuje się poniżej już promowanych i przesuwa się ku górze w miarę usuwania się miejsc powyżej.
8. Płatność należy dokonać najpóźniej 2 dni robocze przed wyznaczoną datą wyświetlania usługi.
9. W przypadku przedłużenia usługi, opłata za nią powinna wpłynąć na konto Serwisu najpóźniej w ostatnim dniu ważności usługi. Po upływie tego czasu i nie wpłynięciu opłaty usługa przestaje być wyświetlana.
10. Wyświetlenie reklamy banerowej lub wyróżnienie miejsca rozpoczyna się nie później niż po upływie 2 dni roboczych od momentu dopełnienia przez Reklamodawcę wszelkich formalności niezbędnych do wyświetlenia usługi.
11. Administrator aktywuje usługę po otrzymaniu opłaty za okres, na jaki została ona wykupiona. Z datą otrzymania zapłaty zostaje wystawiony rachunek. Reklamodawca wyraża zgodę na otrzymanie rachunku drogą elektroniczną.
12. Rezygnacja z usług świadczonych przez Administratora przed upływem zakończenia wyświetlania reklamy lub wyróżniania miejsca,  nie pociąga za sobą zwrotu kosztów.
13. Ceny obowiązują Reklamodawcę w momencie zamówienia usługi, tzn., że ewentualne obniżki lub podwyżki nie dotyczą Reklamodawcy do końca trwania opłaconej usługi.
14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (np. banki, poczta, operatorzy telekomunikacyjni).
15. Reklamodawca ma możliwość złożenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail w terminie do 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia.
16. Szczegółowe informacje, dotyczące okresów i wysokości opłat są udostępniane w Serwisie w zakładce „Reklama”.
17. Administrator Serwisu zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Reklamodawców z należytą starannością oraz zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych związanych z konserwacją, wymianą, aktualizacją sytemu oraz serwera.

     

VI.  Zastrzeżenia prawne


1. Serwis  uprawniony jest do zaprzestania udostępniania informacji bez podania przyczyn.
2. Serwis  nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim hasła oraz loginu niezależnie od przyczyny ujawnienia.
3. Serwis nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników Serwisu.
4. Użytkownik oraz Reklamodawca wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Serwis danych osobowych.
5. Użytkownik oraz Reklamodawca ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
6. Wyłączne prawo do bazy danych Użytkowników oraz Reklamodawców oraz innych baz danych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu przysługuje Administratorowi. Dane te są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem.
7. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie fotografii. Ryzyko oraz ewentualną odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi Użytkownik.
8. Opinie wyrażone przez Użytkowników na forum oraz w komentarzach nie zawsze są zgodne z opinią redakcji Serwisu.

VII.  Postanowienia końcowe.


1. Wszelkie spory z Serwisem  powstałe w związku z funkcjonowaniem Serwisu, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Serwisu.
2. Serwis  może zawierać z Firmami odrębne umowy, których postanowienia są nadrzędne względem niniejszego regulaminu.
3. Wszelkie treści znajdujące się na stronach Serwisu podlegają ochronie prawa autorskiego przysługującego Serwisowi.
4. Wszelakie kopiowanie tekstów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów jest zabronione bez zgody Administratora.
5.  Serwis nie wyraża zgody na wysyłanie Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu informacji reklamowych bez zgody Serwisu. Jednocześnie, Serwis zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za działania sprzeczne z ustanowionym powyżej zakazem.
6. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronach Serwisu.


 

Liczba miejsc w serwisie: 855